Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Lázeňské léčení astmatu bronchiale u dětí

Lázeňské léčení astmatu bronchiale u dětí v Léčebných lázních Lázně Kynžvart

MUDr. Nina Hornofová

Díky specifickým klimatickým podmínkám jsou Lázně Kynžvart "...nejvýznamnější lázeňské místo v ČR pro léčení nespecifických nemocí dýchacích cest u dětí..." (uvedeno ve Statutu lázeňského místa). Nejčastější diagnozou z těchto onemocnění dýchacích cest je astma bronchiale. Procento dětí s tímto onemocněním neustále stoupá a první příznaky se objevují u pacientů v nejútlejším věku, již od 2 let. Právě od tohoto věku začíná u dětí i lázeňská léčba v Léčebných lázních L. Kynžvart.

Jaké jsou ale příčiny a příznaky vzniku tohoto onemocnění? Mezinárodní dohoda z roku 1992 definuje astma bronchiale jako chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. U takto postižených jedinců způsobuje zánět příznaky, které jsou spojeny s různým stupněm obstrukce (neboli zúžení) dýchacích cest. Obstrukce dýchacích cest je často reversibilní spontánně nebo po léčbě. Astma není jen záchvatovité onemocnění, nýbrž stav, který je způsoben chronickým zánětem sliznice dýchacích cest. Tento zánět lze i v klidové fázi nemoci prokázat bronchoskopickým vyšetřením (biopsií z bronchů a mikroskopickým vyšetřením sliznice). Bronchoskopické vyšetření provádí u dítěte alergolog a pozitivní nález svědčí pro diagnozu astma bronchiale. Dalším vyšetřením, které napomáhá stanovit diagnozu astma bronchiale je funkční vyšetření plic, které také provádí alergolog. Funkční vyšetření plic umožňuje kvantitativní i kvalitativní posouzení jednotlivých plicních funkcí. Ventilační (mechanickou) funkci plic charakterizují hodnoty plicních objemů a hodnoty průchodnosti dýchacích cest. Pokud jsou hodnoty (zejména hodnoty průchodnosti dýchacích cest) sníženy, svědčí výsledky nejen pro diagnozu astma bronchiale, ale i pro hodnocení úspěšnosti léčby tohoto onemocnění. V klinickém obraze se začnou objevovat další příznaky - dráždivý kašel, zvýšená produkce hlenu a záchvaty dušnosti. Základní porucha není v hladké svalovině stěny průdušek, ale v chronickém zánětu zejména dolních dýchacích cest. Při přechodu astmatu do chronické fáze se vyvine nevratná obstrukce (zúžení) bronchů. Nevratné obstrukci je nutno předcházet protizánětlivou léčbou medikamenty a komplexní lázeňskou léčbou. Protizánětlivou léčbu ordinuje alergolog a praktický lékař pro děti a dorost. Komplexní lázeňskou léčbu na návrh alergologa předepisuje praktický lékař nebou může tuto léčbu navrhovat i sám.

Ještě se vrátíme k příčinám vzniku astmatu bronchiale. Podle etiologie (příčiny) se astma dělí na typ atopický - s prokázanou imunologicky podmíněnou odpovědí na antigeny: pyly trav - alergeny se mohou podle velikosti dostat až do dolních dýchacích cest. Spory plísní - pronikají do periferních dýchacích cest. Roztoči - jen část se dostává do periferie. Dalšími alergeny jsou domácí prach, srst zvířat, peří ptáků, jejich sekrety.

Z nealergických iritačních látek se uplatňují chemikálie, kouř, znečištěné ovzduší, aerosoly, kouření, špatné bytové podmínky, změna teplo-chlad. Zvláštní formou je "ponámahové astma", které lze zařadit mezi neimunologicky podmíněný typ nemoci. Při vzniku i rozvoji bronchiálního astmatu se navzájem kombinují imunologicky i neimunologicky působící podněty.

Klasifikace tíže astmatu byla dále specifikována v dokumentu "Global Strategy for Astma Management and Prevention" vydaná v lednu 1995. Tato publikace je výsledkem práce 21 odborníků ze 17 zemí světa a tento dokument zaštítila i Světová zdravotnická organizace a dala mu tak charakter dokumentu s celosvětovou platností. Dokumenetm byla také dána léčba astmatu bronchiale. Nejúčinnější a nejrychlejší léčebnou metodou je inhalační terapie. Lék je podáván cíleně na bronchiální sliznici a má tudíž nejméně nežádoucích vedlejších účinků. Inhalační léčba je účinná za předpokladu, že léky jsou podávány výkonným inhalačním přístrojem a správnou inhalační technikou v dostatečné dávce a v adekvátním časovém intervalu. Léky jsou podávány formou dozovaných aerosolů, diskhalerů, turbuhalerů a nebulizátorů.

K lázeňské léčbě v Léčebných lázních L. Kynžvart jsou indikovány všechny 4 typy tíže astmatu.

1. Intermitentní astma - pacient má akutní obtíže méně než 1 x týdně během posledních 3 měsíců. Noční příznaky astmatu se objevují 2x do měsíce. Mezi akutními zhoršení stavu je pacient bez obtíží a má normální plicní funkce. Intermitentní astma zahrnuje nemocné s alergií (příležitostný kontakt s alergenem např. kočka, pes), dále nemocné s příležitostným - námahou vyvolaným astmatem (např. při nepříznivém počasí), dále děti , které mají obstrukční poslechový během infekcí horních dýchacích cest. Léčeny jsou akutní zhoršení stavu a je zde indikováno preventivní podávání léků před fyzickou zátěží či předpokládanou expozicí známému alergenu.

2. Lehké perzistující astma - akutní zhoršení se objevují nejméně 1 x týdně, ale méně než denně během posledních 3 měsíců, noční příznaky se vyskytují více než 2 x měsíčně. Léčba je již dlouhodobější inhalačními kortikoidy a dle potřeby léky uvolňující průchodnost dýchacích cest.

3. Středně těžké perzistující astma - pacient má příznaky denně nebo výskyt nočního astmatu více než 1 x týdně. Léčba vyžaduje dlouhodobé podávání obou řad léků.

4. Těžké perzistující astma - nemocní mají kontinuální příznaky, časté noční příznaky, jejich životní aktivity jsou omezené a akutní zhoršení stavu jsou velmi těžké. Léčba je dlouhodobá vyššími dávkami léků.

Lázeňská léčba umnožňuje zásah na všech úrovních příčin a příznaků astmatu u výše zmíněných 4 forem tíže onemocnění. Uplatňuje se již při eliminaci rizikových faktorů, které vznik onemocnění podporují nebo jeho průběh zhoršují.

A/ Léčebné faktory podhorského klimatu (nadmořská výška v L. Kynžvartu-730 m) a optimální délka léčebného pobytu (4 - 6 týdnů):

a. vysoký stupeň čistoty vzduchu - čistota ovzduší je monitorována vlastním zařízením (obsah oxidu síry dosahuje hodnoty kolem 0,01 mg/m3)

b. nízký obsah alergenů a bakterií

c. vysoká relativní vlhkost vzduchu daná blízkostí rozsáhlých smíšených lesů Českého a Slavkovského lesa. Vysoká relativní vlhkost vzduchu snižuje možnost vzniku ponámahového bronchospasmu a zvlhčuje sliznice dýchacích cest.

d. optimální délka léčebného pobytu - převažuje celkový nespecifický účinek vyvolaný změnou prostředí, úpravou životního rytmu, opakovaným účinkem léčebných rocedur. Už jen vlivem klimatické léčby bylo pozorováno zlepšení některých plicních funkcí (např. pokles dechového odporu, zvýšení FEV1). Plicní funkce jsou kontrolovány u dětských pacientů spirometrickým vyšetřením, které provádíme při nástupu a před skončením léčebného pobytu.

B/ Inhalační léčba:

a. osvojení si správné inhalační techniky při používání inhalačních léků za účelem maximálního transportu léku do dýchacích cest.

b. inhalační léčba využívající přírodní léčivé zdroje - alkalická minerální voda Vincentka,aktivuje pohyb řasinkového epitelu na sliznici dechovýcgh cest, rozpouští vazký hlen a usnadňuje jeho vykašlávání. Po inhalacích zjišťujeme opět zlepšení některých plicních funkcí (např. zvýšení vitální kapacity plic).

C/ Pohybová léčba - se stává nutnou součástí léčby astmatu bronchiale. U nás provádíme kondiční cvičení a speciální dechovou gymnastiku.

a. kondiční cvičení - nutné ke zvýšení tělesné zdatnosti (rozcvičky, plavání, cvičení ve vodě, jízda na horských kolech, míčové hry). Zvýšení tělesné zdatnosti umožňuje předcházet vzniku pozátěžového bronchospasmu, nemocný zvládá vyšší tělesnou zátěž s nižší ventilací.

b. dechová gymnastika - zahrnuje masáže a míčkování ochablých svalových skupin v oblasti hrudníku a ramenního pletence, odstraňování uvolněného sekretu z dýchacích cest (např, při cvičení na míčích), nácvik vzpřímeního držení těla (opět cvičením na míčích), nácvik správného dechového stereotypu-bráničního dýchání a dechových pohybů dolní části hrudníku. Po zvládnutí bráničního a dolního hrudního dýchání se reflexně uvolní ztuhlá horní a střední část hrudníku a pacient může pokračovat v nácviku spojení bráničního a hrudního dýchání. Po zvládnutí tohoto způsobu dýchání pracují dechové svaly koordinovaně.Zlepšením koordinace dechových svalů, zvýšením jejich síly ,je dosažena téměř normální mechanická funkce plic. Při spirometrickém vyšetření u dětí na konci pobytu byly zjištěny zlepšené hodnoty usilovné vitální kapacity plic, zvýšení vrcholové výdechové rychlosti, zlepšení průchodnosti dýchacích cest.

D/ Vodoléčebné procedury - střídavé nožní koupele (kontrastní teploty) , skotské střiky (kombinace kontrastních teplot a tlaku), Hubardova lázeň (kombinace tlaků a teploty vody pro posilování ochablých svalových skupin) mají stimulační vliv a přispívají ke zvýšení odolnosti a adaptaci organismu na zátěžové situace (hlavně vůči infektům).

E/ Saunování - zvyšuje odolnost organismu

F/ Dietoterapie - se řídí zásadami racionální dětské dietetiky s důrazem na pestrost stravy s dostatakem zeleniny a čerstvého ovoce, rovnoměrné rozložení dávek s přiměřeným energetickým obsahem během dne. U dětí s potravinovými alergiemi je sestavován individuální jídelníček ve spolupráci s dietní sestrou.

Při zahájení komplexní lázeňské léčby je stanoven každému pacientovi individuální léčebný plán podle diagnozy a jeho aktuálního zdravotního stavu.V léčebném plánu je stanoveno množství a druhy procedur, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. Lázeňská léčba astmatu bronchiale probíhá u dětí od 2 do 15 let, děti bez doprovodu mají pobyt dlouhý 6 týdnů, děti s doprovodem rodičů 4 týdny. Komplexní lázeňskou léčbu předepisuje praktický dětský lékař a platnost návrhu trvá 6 měsíců.

Výsledným efektem lázeňského léčení je zvýšení tělesné zdatnosti dítěte, zvýšení sebedůvěry a psychické stability a nutnost zařazení astmatika do sportovního kolektivu zdravých vrstevníků. V neposlední řadě dojde ke stabilizaci základního onemocnění, to znamená astmatu bronchiale.

Zpět na seznam článkůAktuality

28. 11. 2016 -
NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME TYTO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Podrobnosti zde...

31. 10. 2016 -
NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME TYTO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Podrobnosti zde...

29. 09. 2016 -
NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME TYTO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Podrobnosti zde...

Zobrazit všechny aktuality »


Svaz léčebných lázní České republiky
Živý kraj Karlovarský kraj

Hlavní stránka  •  O nás  •  O léčbě  •  Přírodní léčivé zdroje  •  Lázeňské domy a budovy  •  Sportovní a rehabilitační centrum
Škola  •  Ze života v lázních  •  Pro lékaře a odbornou veřejnost  •  Ceníky  •  Dokumenty  •  Fotogalerie  •  Kontakty

Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, tel: 354 672 111, fax: 354 691 323, e-mail:info@lazne-kynzvart.cz
Copyright © Léčebné lázně Lázně Kynžvart

webdesign Vendys graphics