O nás

1. Název subjektu

Léčebné lázně Lázně Kynžvart, státní příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení subjektu

Organizace je zřízena Ministerstvem zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb,. O hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Léčebné lázně Lázně Kynžvart a Léčebné lázně Mánes Karlovy Vary ke stažení zde

4. Kontaktní spojení

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Lázeňská 295
354 91 Lázně Kynžvart

Úřední hodiny recepce

pondělí - pátek: 7.30 - 15.00

Úřední hodiny podatelny:

pondělí - pátek: 7.30 - 15.00

Telefon a fax

tel.: +420 354 672 111

fax.: +420 354 691 323

Kontaktní údaje pro písemný styk

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Lázeňská 295
354 91 Lázně Kynžvart

Elektronická podatelna: info@lazne-kynzvart.cz

ID datové schránky: 42sj3nc

IČ: 00883573


Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou plátcem DPH.

Bankovní účet č.: 30007-25231331/0710 vedený u České národní banky

5. Žádosti o informace

Podmínky provozu podatelny a elektronické podatelny

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby:

 • Na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).

  Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu:
  Léčebné lázně Lázně Kynžvart
  Lázeňská 295
  354 91 Lázně Kynžvart

  Úřední hodiny podatelny:
  pondělí - pátek 7.30 - 15.00

  Technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

 • Prostřednictvím e-mailové zprávy, i nepodepsané elektronickým podpisem (s výjimkou např. "stížností" - viz text níže), odeslané na adresu: info@lazne-kynzvart.cz

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, xls, ppt, txt. V případě pochybností vzneste dotaz na e-podatelnu organizace, zaměstnanci Vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

  Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na běžných výměnných médiích čitelných (FAT/NTFS/ISO). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, zaměstnanci Vám sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána.

  Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: info@lazne-kynzvart.cz, případně na poštovní adresu organizace, s označením "e-podatelna". Dotazy týkající se e-podatelny vyřizuje organizace do 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

  Upozornění:
  Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele, tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo), podání bude zpracováno, ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

 • Datovou schránkou organizace

  Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.

  Informace o datové schránce:

  ID schránky: 42sj3nc
  Jméno: Léčebné lázně Lázně Kynžvart
  IČ: 00883573

  Podání doručené do datové schránky organizace má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.

  Organizace má datovou schránku zřízenu ze zákona. Komunikuje jejím prostřednictvím, má-li adresát datovou schránku zpřístupněnou, je-li možná identifikace adresáta (zejména u fyzických osob je nutné kromě jména a příjmení uvádět datum narození), a umožňuje-li to povaha dokumentů.

  Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky organizace:
  - pdf (Portable Document Format)
  - PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  - xml (Extensible Markup Language Document)
  - fo/zfo (602XML Filler dokument)
  - html/htm (Hypertext Markup Language Document)
  - odt (Open Document Text)
  - ods (Open Document Spreadsheet)
  - odp (Open Document Presentation)
  - txt (prostý text)
  - rtf (Rich Text Format)
  - doc/docx (MS Word Document)
  - xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
  - ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
  - jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  - png (Portable Network Graphics)
  - tif/tiff (Tagged Image File Format)
  - gif (Graphics Interchange Format)
  - mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
  - mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

  V ostatních případech podatelna podání odmítne přijmout a odesílatel dokumentu je o této skutečnosti vyrozuměn.

  Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí. V takovém případě je dokument považován za nedoručený.

  Velikost datové zprávy je omezena na 20 MB.

  Fyzické osoby a podnikající právnické osoby, které mají svou datovou schránku, mohou nadále činit podání v listinné podobě.

  Podání určené organizaci je doručeno okamžikem přihlášení organizace do její datové schránky.

  Doručování do datové schránky adresáta (§ 17 zákona č. 300/2008 Sb.).
  Adresátovi je podání doručeno přihlášením do datové schránky s tím, že nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis fikci doručení. Datová zpráva bude v datové schránce uchována po dobu 90 dnů, poté bude obsah zprávy automaticky smazán správcem systému a v jeho schránce zůstane pouze "obálka". Je proto vhodné si přílohy datových zpráv ukládat.

  Dokument doručený do datové schránky si adresát může následně nechat převést do listinné podoby, tzv. autorizovanou konverzí – k dokumentu je připojena ověřovací doložka (ověření, že se jedná o listinnou podobu elektronického dokumentu). Může tak učinit na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tj. na obecním nebo krajském úřadě, u notáře, na České poště, s.p. atd.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§14), ve znění pozdějších předpisů

 • Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
 • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny organizace. Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Stížnosti a jiná podání

 • Fyzická osoba uvede ve stížnosti nebo jiném podání jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li stížnost nebo jiné podání učiněno elektronicky, musí být podáno prostřednictvím elektronické podatelny organizace. Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Neobsahuje-li stížnost nebo jiné podání náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li podáno podle odstavce 2, není považováno za stížnost nebo jiné podání a odloží se.

6. Příjem žádostí a dalších podání

Dotazy a připomínky zasílané organizaci běžným způsobem

Rádi přijmeme vaše podněty či návrhy nebo vám řádně odpovíme na vaše dotazy. Avšak psát běžný dotaz v režimu zákona č. 106/1999 Sb. je procesně poměrně komplikované a taková korespondence zavazuje vás jako tazatele i organizaci v odpovědi k dosti náročnému formálnímu a nekomfortnímu postupu.

Doporučujeme proto přednostně zasílat dotazy jako "běžné", které rádi vyřídíme mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Náležitosti žádosti o informace dle zákona

  Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny: info@lazne-kynzvart.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: 42sj3nc
  Podmínky provozu podatelny a elektronické podatelny - viz výše.
  Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Organizace může za poskytnutí informací vyžadovat úhradu, jejíž výše se řídí sazebníkem úhrad.

 • Vyřizování žádostí

  Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, žádost bude odložena.

  Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

  V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti organizace, bude žádost odložena a tato skutečnost bude žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělena.

  Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

  Žadatel bude o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

 • Odvolání

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu, kterým je podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona ředitel organizace.

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel,

  • a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona,
  • b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

  Stížnost je nutno podat písemně ve lhůtě do 30 dnů na adrese organizace.

  Organizace předloží stížnost spolu se spisovým materiálem řediteli organizace, jakožto nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

7. Úhrady za poskytování informací - sazebník úhrad

Organizace stanoví podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník"). Za poskytnutí informace bude organizace požadovat úhradu. Písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel o informace úhradu nezaplatí do 60 dnů ode dne oznámení, organizace žádost podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., odloží. Úhrada je příjmem organizace.

Sazebník úhrad ve smyslu § 5 odst. 1 písm. f) § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1) Náklady na pořízení kopií listinných materiálů (platí pro fotokopie i tisk z PC)

  (1.1) za pořízení 1 strany kopie formátu A4

  • a) jednostranná 2 Kč
  • b) oboustranná 3 Kč

  (1.2) za pořízení 1 strany kopie formátu A3

  • a) jednostranná 3 Kč
  • b) oboustranná 4 Kč

  (1.3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku

  (1.4) V případě barevného tisku bude účtován sedminásobek sazby uvedené v bodech 1.1 a 1.2.

 • 2) Náklady na pořízení technických nosičů dat

  (2.1) za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10 Kč
  (2.2) za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15 Kč
  (2.3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.
  (2.4) Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné.

 • 3) Náklady na odeslání informací žadateli

  (3.1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

  (3.2) K uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu - Kč 0,50-; 2,50-; 4,-.

 • 4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 • 5) Společná ustanovení

  (5.1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč bez nákladů na poštovní služby.

  (5.2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle bodu 4 sazebníku.

8. Výroční zprávy

Výroční zprávy naleznete této stránce

9. Pověřenec v souladu s nařízením GDPR

Mgr. Jana Čížková
e-mail: poverenec@lazne-kynzvart.cz

10. Zpracování osobních údajů

Všeobecné informace o zpracování osobních údajů naleznete v tomto dokumentu