Mateřská škola

Mateřská škola "Sovička" se nachází v budově léčebného domu "Záboj" s kapacitou třídy 14 dětí. Mateřskou školu mohou navštěvovat především děti s povinnou předškolní docházkou a děti bez doprovodu zákonného zástupce. Do mateřské školy při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány děti na základě § 1b vyhlášky č. 14/2005 Sb.

V mateřské škole směřujeme k modelu osobnostně orientované předškolní výchovy. Naší snahou je maximálně zpříjemnit dětem pobyt v léčebných lázních prostřednictvím vytváření optimálních podmínek potřebných k adaptaci na nové neznámé prostředí. Učitelka se snaží o empatický přístup a respektuje individuální potřeby dětí. Podporuje dětská přátelství a dětem bez doprovodu pomáhá zvládnout pobyt bez rodičů se všemi jeho aspekty. Děti mohou v MŠ získat nové poznatky v návaznosti na Školní vzdělávací program "Společně objevujeme svět", který je vytvořen s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí předškolního věku.

Záměrem naší MŠ je vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky, podporovat jejich psychickou odolnost, rozvíjet intelekt, jazyk, řeč a poznávací procesy. Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, osvojovat si dovednosti a poznatky související s podporou zdraví a bezpečí.

Naše MŠ uznává hru (spontánní i řízenou) jako výsostnou činnost dítěte, neboť svým významem je pro děti nezastupitelná a měla by být hlavní náplní doby, kterou dítě v mateřské škole tráví. Hra je pro dítě příjemná a uspokojující činnost, do které může bez obav vložit všechny své schopnosti, rozum a cit. Hra je pro dítě zdrojem poznání, dorozumívacím prostředkem, uspokojuje jeho základní psychické potřeby a pro pedagoga je přirozeným nástrojem rozvoje předškolního dítěte.

Pobyt v naší mateřské škole je psychickou podporou pro dítě a celkově tak výrazně podporuje a doplňuje komplexnost léčby.

Internetové stránky školy naleznete zde:
www.zsmslecebnalk.cz