Efekt lázeňské léčby

1. Výsledky léčby dotazníkovou metodou

Dotazníková metoda je založena na subjektivním hodnocení zdravotního stavu dítěte z pohledu jeho rodičů. Dotazníky obdrží rodiče při ukončení komplexní lázeňské léčby dítěte. Následně hodnotí vývoj zdravotního stavu dítěte v následujícím roce po absolvování lázeňské léčby kvartálně, pololetně a za celé období. Hodnocení odevzdaných dotazníků provádí lékaři Léčebných lázní Lázně Kynžvart.

Vyhodnocení

Ukazatel - počet pacientů v % ROK 2015 ROK 2016
Zdravotní stav zlepšen 79,23 79,97
Zdravotní stav nezměněn 18,84 15,42
Zdravotní stav zhoršen 1,93 4,61

2. Efekt lázeňské léčby vyjádřený farmakoekonomicky - souhrn

Exaktní metodou je čtyřletá studie "Efekt komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním onemocněním vyjádřený farmakoekonomicky", která v lázních proběhla v letech 2004 – 2007 a jejímž cílem a podstatou je ověření efektu komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním onemocněním a jeho promítnutí do farmakoekonomiky a tím prokázání snížení nemocnosti vlivem absolvování komplexní lázeňské léčby a sledování poklesu spotřeby léků a antibiotik, tzn. srovnání čerpání finančních prostředků ze zdravotního pojištění spotřebovaných pacientem před absolvováním komplexní lázeňské léčby a po něm.

Výsledky projektu vykazují ve všech věkových kategoriích dětí významný pokles nákladů na jejich léčbu antibiotiky v kalendářním roce po absolvování komplexní lázeňské léčby a celkový pokles nákladů na symptomatickou léčbu respiračních onemocnění. Dále se v kalendářním roce po absolvování léčebného pobytu významně snížila četnost hospitalizací dětí pro respirační onemocnění.

Soubor a metodika sledování:

Cílovou skupinou sledování byly soubory dětí s respiračním onemocněním ve věku od 2 do 15 let.

  • soubor dětí předškolního věku, které budou absolvovat komplexní lázeňskou léčbu opakovaně vždy po roce
  • soubor dětí mladšího školního věku, které budou absolvovat komplexní lázeňskou léčbu opakovaně vždy po roce
  • soubor dětí staršího školního věku, které budou absolvovat komplexní lázeňskou léčbu opakovaně vždy po roce

Středem zájmu byly tyto indikace (dle v době výzkumu platné legislativy):

  • XXV/1 – recidivující katary horních cest dýchacích
  • XXV/3 – bronchitis acuta recidivans
  • XXV/4 – sinobronchitis acuta recidivans
  • XXV/6 – bronchitis obstructiva recidivans
  • XXV/7 – asthma bronchiale
  • XXV/8 – dermorespirační syndrom

Metodika

1. rok - retrospektivní sledování četnosti respiračních infektů, ostatních onemocnění, spotřeby farmak a četnosti případné hospitalizace u souboru pacientů v posledním roce před absolvováním komplexní lázeňské léčby.

2. rok - sledování četnosti respiračních infektů, ostatních onemocnění, spotřeby farmak a četnosti případné hospitalizace u souboru pacientů vždy v následujícím roce po absolvování komplexní lázeňské léčby

Výsledky studie:

Četnost respiračních onemocnění (přepočteno na 1 dětského pacienta)

V roce Skupina předškolního věku Skupina mladšího škol. věku Skupina staršího škol. věku
před 1. léčebným pobytem 4,40 2,30 2,20
po 1. léčebném pobytu 2,77 2,61 1,20
po 2. léčebném pobytu 1,93 1,00 2,00

Četnost hospitalizací z důvodu respiračního onemocnění (počet dětských pacientů ze sledované skupiny)

V roce Skupina předškolního věku Skupina mladšího škol. věku Skupina staršího škol. věku
před 1. léčebným pobytem 10 2 0
po 1. léčebném pobytu 2 0 0
po 2. léčebném pobytu 1 (3x) 0 0

Náklady na léčbu respiračních onemocnění antibiotiky přepočtené na 1 dítě v Kč

Věk. kategorie Před 1. pobytem Po 1. pobytu Pokles mezi roky Po 2. pobytu Pokles mezi roky Pokles celkem
Nejmladší 381,87 269,26 70,5% 228,14 84,7% 59,7%
Střední 219,74 196,09 89,2% 81,40 41,5% 37,0%
Nejstarší 344,50 77,00 22,4%      
Celkem 322,87 224,94 69,7% 171,48 76,2% 53,1%

Náklady na léčbu respiračních onemocnění symptomatiky přepočtené na 1 dítě v Kč

  Před 1. pobytem Po 1. pobytu Pokles mezi roky Po 2. pobytu Pokles mezi roky Pokles celkem
Celkem 879,82 791,81 90% 295,57 37,3% 33,6%

Náklady na léčbu respiračních onemocnění imunostimulancii a kortikoidy přepočtené na 1 dítě

  Před 1. pobytem Po 1. pobytu Pokles mezi roky Po 2. pobytu Pokles mezi roky Pokles celkem
Imunostimulancia 270,09 267,61 99,8% 112,95 42,2% 41,8%
Kortikoidy 593,03 525,00 88,5% 260,10 49,5% 43,9%

Práce byly podrobně publikovány v periodiku ALERGIE č. 2 a č. 4 / 2007


Závěr:

Komplexní lázeňská léčba dětí je velmi důležitým článkem v péči o chronicky nemocné dítě, kterou se dosáhne zlepšení jeho zdravotního stavu bez vedlejších účinků dalších léků na organizmus dítěte, a to vlivem koncentrace všech ostatních léčebných metod a opatření v klimaticky příznivém prostředí s využitím přírodních léčivých zdrojů a při zachování léčebného farmakologického plánu, stanoveného vysílajícími odborníky.

Komplexní lázeňská léčba v Léčebných lázních Lázně Kynžvart přispívá významně k úspěšnosti léčebně - preventivního programu u dětí s respiračními, kožními, nefrourologickými nemocemi, s onemocněním zažívacího a pohybového ústrojí a dětí s obezitou. Přispívá tím jednoznačně ke zlepšení kvality jejich života.

Předložené výsledky studie potvrzují, že příznivé účinky se neprojevují jenom v klasických zdravotnických ukazatelích, ale lze je dlouhodobě a trvale potvrdit i v ekonomice komplexní péče.